Kursy zawodowe z księgowości

Nazwa szkolenia

Akademia doradca podatkowy (144 h) - kurs weekendowy

Terminy
2018-01-27 2018-05-13 Łódź
2018-02-03 2018-05-20 Gdańsk
2018-02-03 2018-05-20 Katowice
2018-02-03 2018-05-20 Poznań
2018-01-20 2018-04-08 Warszawa
2018-01-27 2018-05-13 Wrocław
2018-02-03 2018-05-20 Kraków
2018-02-24 2018-06-10 Olsztyn
Terminy szczegółowe

Warszawa:
Sesja I, 20 – 21 stycznia 2018 r.
Sesja II, 27 – 28 stycznia 2018 r.
Sesja III, 3 – 4 lutego 2018 r.
Sesja IV, 17 – 18 lutego 2018 r.
Sesja V, 3 – 4 marca 2018 r.
Sesja VI, 17 – 18 marca 2018 r.
Sesja VII, 24 – 25 marca 2018 r.
Sesja VIII, 7 – 8 kwietnia 2018 r.

Łódź, Wrocław:
Sesja I, 27 – 28 stycznia 2018 r.
Sesja II, 10 – 11 lutego 2018 r.
Sesja III, 24 – 25 lutego 2018 r.
Sesja IV, 10 – 11 marca 2018 r.
Sesja V, 24 – 25 marca 2018 r.
Sesja VI, 7 – 8 kwietnia 2018 r.
Sesja VII, 21 – 22 kwietnia 2018 r.
Sesja VIII, 12 – 13 maja 2018 r.
Gdańsk, Kraków, Katowice, Poznań:
Sesja I, 3 – 4 lutego 2018 r.
Sesja II, 17 – 18 lutego 2018 r.
Sesja III, 3 – 4 marca 2018 r.
Sesja IV, 17 – 18 marca 2018 r.
Sesja V, 24 – 25 marca 2018 r.
Sesja VI, 14 – 15 kwietnia 2018 r.
Sesja VII, 12 – 13 maja 2018 r.
Sesja VIII, 19 – 20 maja 2018 r.
Olsztyn:
Sesja I, 24 – 25 lutego 2018 r.
Sesja II, 10 – 11 marca 2018 r.
Sesja III, 24 – 25 marca 2018 r.
Sesja IV, 7 – 8 kwietnia 2018 r.
Sesja V, 21 – 22 kwietnia 2018 r.
Sesja VI, 12 – 13 maja 2018 r.
Sesja VII, 26 – 27 maja 2018 r.
Sesja VIII, 9 – 10 czerwca 2018 r.
  
Cel szkolenia
Celem kursu jest przygotowanie Uczestników do egzaminu państwowego na doradcę podatkowego. Egzamin ministerialny składa się z dwóch części: pisemnej oraz ustnej. Warunkiem przystąpienia do egzaminu ustnego jest zdanie egzaminu pisemnego. Pytania obowiązujące na egzaminie są ogólnodostępne – w całości opublikowane na stronie Ministerstwa Finansów. Przygotowanie do egzaminu w ramach proponowanego przez nas kursu realizowane jest na podstawie aktualnego wykazu pytań i zadań egzaminacyjnych do egzaminu na doradcę podatkowego. Odpowiedzi na pytania zostaną omówione według stanu prawnego obowiązującego w czasie trwania kursu.
Z uwagi na stopień trudności, jak również czasochłonność w opracowaniu, w trakcie kursu omawiane są wyłącznie pytania otwarte oraz zadania egzaminacyjne (kazusy), pytania testowe Uczestnicy otrzymują w formie opracowanej (wskazana prawidłowa odpowiedź oraz podstawa prawna).
Program
I. Źródła prawa i wykładnia prawa

II. Analiza podatkowa

III. Podstawy międzynarodowego oraz wspólnotowego prawa podatkowego

IV. Materialne prawo podatkowe
1. Interpretacje przepisów  prawa podatkowego i porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych
2. Zobowiązania podatkowe
3. Tajemnica skarbowa
4. Podatek od towarów i usług
5. Podatek dochodowy od osób fizycznych
6. Podatek dochodowy od osób prawnych
7. Podatek tonażowy
8. Podatek akcyzowy
9. Podatek od wydobycia niektórych kopalin
10. Podatek od gier
11. Podatek od niektórych instytucji finansowych
12. Podatki i opłaty samorządowe:
a) podatek od nieruchomości
b) podatek od środków transportowych
c) podatek rolny i podatek leśny
d) podatek od czynności cywilnoprawnych
e) podatek od spadków i darowizn
f) opłata skarbowa i inne opłaty samorządowe

V. Postępowanie przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi oraz postępowanie egzekucyjne w administracji
1. Postępowanie przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi:
a) kodeks postępowania administracyjnego
b) postępowanie podatkowe
c) czynności sprawdzające i kontrola podatkowa
d) kontrola celno-skarbowa
e) wydawanie zaświadczeń przez organy podatkowe
f) prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
g) ustawa o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników
2. Postępowanie egzekucyjne w administracji.

VI. Międzynarodowe, wspólnotowe i krajowe prawo celne

VII. Prawo dewizowe

VIII. Prawo karne skarbowe

IX. Organizacja i funkcjonowanie Krajowej Administracji Skarbowej

X. Rachunkowość

XI. Ewidencja podatkowa i zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

XII. Przepisy o doradztwie podatkowym i etyka zawodowa

XIII. Zadania egzaminacyjne (kazusy)
Informacje organizacyjne
Koszt uczestnictwa jednej osoby:
- 2990 zł (VAT zw.)

Istnieje możliwość dokonania zapłaty w II ratach: pierwsza wpłata przed rozpoczęciem kursu (po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia), druga w terminie 30 dni od daty rozpoczęcia kursu.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, autorskie materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, przerwę kanapkową, certyfikat.

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele
w godzinach 9.00 – 16.45

Miejsce zajęć:
centrum w/w miast

Warunkiem przystąpienia do egzaminu państwowego jest wyższe wykształcenie. Osoby zainteresowane zobowiązane są do złożenia w MF stosownych dokumentów.

Numer telefonu do Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego:
tel. , fax. (22) 694 51 95

Informacje:
Ewa Suchecka, Anna Pyrzanowska
tel. (22) 890 28 38, 890 28 26
fax (22) 211 20 90, 890 28 30
e-mail: ewa.suchecka@akademiamddp.pl; anna.pyrzanowska@akademiamddp.pl