Kursy zawodowe z księgowości

Nazwa szkolenia

Akademia księgowości (108 h) - kurs ksiegowości od podstaw do samodzielnego ksiegowego (symfonia) - kurs weekendowy

Terminy
2015-10-03 2015-12-13 Poznań
2015-10-10 2015-12-20 Kraków
2015-10-03 2015-12-13 Katowice
2015-10-10 2015-12-20 Łódź
2015-09-26 2015-12-13 Wrocław
2015-09-26 2015-12-06 Gdańsk
2015-09-19 2015-11-29 Warszawa
Terminy szczegółowe

Gdańsk:
Sesja I, 26 – 27 września 2015 r.
Sesja II, 10 – 11 października 2015 r.
Sesja III, 24 – 25 października 2015 r.
Sesja IV, 7 – 8 listopada 2015 r.
Sesja V, 21 – 22 listopada 2015 r.
Sesja VI (komputerowa), 5 – 6 grudnia 2015 r.

Warszawa:
Sesja I, 19 – 20 września 2015 r.
Sesja II, 3 – 4 października 2015 r.
Sesja III, 17 – 18 października 2015 r.
Sesja IV, 24 – 25 października 2015 r.
Sesja V, 14 – 15 listopada 2015 r.
Sesja VI (komputerowa), 28 – 29 listopada  2015 r.
Wrocław:
Sesja I, 26 – 27 września 2015 r.
Sesja II, 3 – 4 października 2015 r.
Sesja III, 17 – 18 października 2015 r.
Sesja IV, 7 – 8 listopada 2015 r.
Sesja V, 28 – 29 listopada 2015 r.
Sesja VI, 12 – 13 grudnia 2015 r.
Katowice, Poznań:
Sesja I, 3 – 4 października 2015 r.
Sesja II, 17 – 18 października 2015 r.
Sesja III, 7 – 8 listopada 2015 r.
Sesja IV, 14 – 15 listopada 2015 r.
Sesja V, 28 – 29 listopada 2015 r.
Sesja VI (komputerowa), 12 – 13 grudnia 2015 r.
Łódź, Kraków:
Sesja I, 10 – 11 października 2015 r.
Sesja II, 24 – 25 października 2015 r.
Sesja III, 7 – 8 listopada 2015 r.
Sesja IV, 21 – 22 listopada 2015 r.
Sesja V, 5 – 6 grudnia 2015 r.
Sesja VI (komputerowa), 19 – 20 grudnia 2015 r.
 
Prowadzący
Zajęcia prowadzone będą przez wybitnego eksperta specjalizującego się w problematyce rachunkowej i podatkowej, doświadczonego wykładowcę, posiadającego dużą wiedzę w zakresie omawianych zagadnień, jak również imponującą praktyką  zawodową. Autor licznych publikacji z zakresu zagadnień rachunkowych i podatkowych.
Cel szkolenia
Podczas zajęć uczestnicy otrzymają niezbędne akty prawne oraz materiały szkoleniowe, których treść łącznie z informacjami z wykładu będzie utrwalana i ćwiczona za pomocą testów i zadań po każdej grupie tematycznej, rozwiązywanych samodzielnie oraz przez wykładowcę Na koniec kursu zostanie przygotowane zadanie całościowe, które obejmie swoją treścią cały materiał od bilansu otwarcia po bilans zamknięcia co pozwoli uporządkować wiedzę oraz zyskać pełen ogląd na prowadzenie rachunkowości w firmie. 

ADRESACI KURSU:
Kurs księgowości adresowany jest przede wszystkim do osób, nie znających zasad rachunkowości, mających w planach rozpoczęcie kariery zawodowej związanej z tą dziedziną. Uczestnikami kursu mogą być również osoby, które wiedzę zdobywały kilka lub kilkanaście lat temu i powinny ją uaktualnić oraz uzupełnić.
Program

1. Podmiot, przedmiot i zasady rachunkowości:
a) podstawowe pojęcia rachunkowości,
b) podmioty rachunkowości,
c) przedmiot rachunkowości,
d) metody i zasady rachunkowości,
e) organizacja rachunkowości jednostki (polityka rachunkowości),
f)  rachunkowość jako system informacyjny (SIR),
g) konto księgowe, metody zapisu, sposób funkcjonowania,
h) księgi rachunkowe,
i) dokumenty  księgowe,
j) podstawowe okresy (terminy) w rachunkowości.

2. Zasoby majątkowe przedsiębiorstwa i źródła ich pochodzenia:
a) klasyfikacja i podział aktywów:
- rzeczowy majątek trwały,
- rzeczowy majątek obrotowy,
- należności,
- wartości niematerialne i prawne,
- inwestycje,
b) klasyfikacja i podział pasywów:
- kapitały,
- zobowiązania,
- rozliczenia międzyokresowe,
c) wstępnie Bilans,
d) ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych.

3. Przychody i koszty w przedsiębiorstwie:
a) klasyfikacja i sposób ujmowania przychodów,
b) klasyfikacja i sposób ujmowania kosztów,
c) tworzenie wyniku finansowego,
d) wstępnie rachunek zysków i strat.

4. Rozrachunki:
a) zobowiązania wobec dostawców,
b) należności od odbiorców,
c) formy rozrachunków z kontrahentami,
d) rozrachunki z pracownikami,
e) rozrachunki z Urzędem Skarbowym,
f) rozrachunki z ZUS,
g) terminy w rozrachunkach.

5. Obrót towarowy i materiałowy w przedsiębiorstwie:

a) zakup i sprzedaż towarów, materiałów i wyrobów gotowych,
b) podatek VAT, faktury, terminy,
c) wydawanie do produkcji materiałów,
d) ustalanie marży.

6. Wycena składników majątkowych przedsiębiorstwa:
a) metody wyceny aktywów i pasywów,
b) amortyzacja  i inwentaryzacja.

7. Lista płac:
a) wynagrodzenie netto i brutto,
b) obliczanie składek,
c) odprowadzanie składek,
d) rozrachunki z ZUS.

8. Prowadzenie ksiąg rachunkowych:

a) księgi rachunkowe,
b) konta księgi głównej i ksiąg pomocniczych,
c) otwieranie i zamykanie ksiąg rachunkowych,
d) poprawianie błędów stwierdzonych w dowodach i zapisach księgowych,
e) ochrona i zasady przechowywania dokumentacji,
f) ujęcie w księgach rachunkowych zdarzeń powstałych po dniu bilansowym.

9. Sprawozdanie Finansowe przedsiębiorstwa:
a) Bilans,
b) rachunek Zysków i Strat,
c) rachunek przepływów pieniężnych,
d) informacja dodatkowa,
e) tryb i metody sporządzania oraz ogłaszania sprawozdań,
f) odpowiedzialność za sporządzanie sprawozdań.

10. Rachunkowość jednostek w szczególnych sytuacjach:
a) rozpoczęcie działalności,
b) przekształcenie,
c) likwidacja.

11. Elementy prawa podatkowego:
a) pojęcie podatku,
b) konstrukcja  i funkcje podatków,
c) ogólny podział podatków (podatki dochodowe, przychodowe, obrotowe, majątkowe, podatki pośrednie, podatki bezpośrednie).

12. Część praktyczna kursu zadania oraz testy podsumowujące z całego omówionego materiału.

 

13. Zajęcia komputerowe z wykorzystaniem programu SYMFONIA:
a) nauka samodzielnej obsługi programu księgowego w tym:
* zakładanie firmy od podstaw w programie finansowo-księgowym,
* wprowadzanie operacji finansowych m.in. :
- faktur zakupu oraz sprzedaży,
- obrót towarowy WZ, PZ, RW,
- WB, KW, KP, LP, LT etc.
b) tworzenie bilansu otwarcia , kręgu kosztowego oraz bilansu zamknięcia,
c) tworzenie raportów,
d) generowanie dokumentów do Urzędu Skarbowego,
e) zatoczenie pełnego koła od założenia firmy po sprawozdanie finansowe na koniec roku obrotowego.

Informacje organizacyjne
 
Koszt uczestnictwa jednej osoby:
- 1990 zł

Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym - na zakończenie otrzymują Państwo certyfikat księgowy Akademii MDDP – zaświadczający ukończenie kursu.

Istnieje możliwość dokonania zapłaty w II ratach: pierwsza wpłata przed rozpoczęciem kursu (po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia), druga w terminie 30 dni od daty rozpoczęcia kursu.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, autorskie materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, przerwę kanapkową, zaświadczenie wydawane na drukach MEN.

UWAGA:
Na zajęciach można korzystać ze swojego komputera bądź wynajętego za dodatkową opłatą  - 100 zł/dzień
( program obejmuje dwa dni zajęć komputerowych).

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele w godzinach 9.00 – 16.45

Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Informacje:
Ewa Suchecka, Anna Pyrzanowska
tel. (+48 22) 208 28 38, 208 18 26
fax (+48 22) 211 20 90, 208 28 30
e-mail: ewa.suchecka@akademiamddp.pl; anna.pyrzanowska@akademiamddp.pl