Kursy zawodowe z księgowości

Nazwa szkolenia

Akademia analityka finansowego - efektywna analiza danych finansowych w kontekście przygotowania do wykonywania zawodu - kurs weekendowy (104 h)

Terminy
2022-02-19 2022-05-08 Warszawa
Terminy szczegółowe
Warszawa:
Sesja I, 19 – 20 lutego 2022
Sesja II, 5 – 6 marca 2022
Sesja III, 19 – 20 marca 2022
Sesja IV, 2 – 3 kwietnia 2022
Sesja V, 9 kwietnia 2022
Sesja VI, 23 – 24 kwietnia 2022
Sesja VII, 7 – 8 maja 2022
 
Prowadzący

Marek Zuber – wysoko ceniony ekonomista i analityk rynków finansowych. Prowadzi działalność w obszarze doradztwa finansowo- kapitałowego. Jego komentarze dotyczące kwestii gospodarczych regularnie ukazują się w mediach. Jego wykłady uświetniające wydarzenia biznesowe, seminaria, konferencje i kongresy, cieszą się dużym zainteresowaniem, ze względu na przekazywanie trudnej wiedzy ekonomiczno-finansowej w oparciu o bogate doświadczenie biznesowo-doradcze, w sposób przystępny i interesujący dla odbiorców. Był szefem doradców ekonomicznych premiera Kazimierza Marcinkiewicza, nagrodzonym nagrodą „Polityczny doradca roku”.

 

dr Tomasz Wnuk-Pel – adiunkt w Katedrze Rachunkowości UŁ, ukończył studia w University of Glasgow. Vice-Prezes w T.G. RaFiB Sp. z o.o. Autor i współautor projektów systemów rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej. Autor zamkniętych, często wieloetapowych szkoleń z zakresu nowocze­snych metod rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej. Certyfikowany wykładowca programu Advanced Certificate in Marketing prowadzonego pod auspicjami Certified Institute of Marketing (UK). Wykładowca programu prowadzonego pod auspicjami Chartered Institute of Management Accounting (UK), kierownik Podyplomowego Studium Rachunkowości Zarządczej i Controllingu na UŁ, wykładow­ca rachunkowości zarządczej na studiach MBA. Autor i współautor licznych książek i artykułów.

 

Marek Zduńczyk – praktyk, absolwent programu MBA European University. Specjalizuje się w zastosowaniach Excela w modelowaniu finansowym i zarządzaniu przedsiębiorstwem. Autor szeregu szkoleń z dziedziny wykorzystania arkusza kalkulacyjnego Excel w analizach finansowych przedsiębiorstw oraz projektach inwestycyjnych. Autor aplikacji zawierają­cych moduły budżetowania i zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstwa. Dotychczasowe doświadczenia zawodowe pana Marka Zduńczyka obejmują pracę dla Casinos Poland oraz Casino Planet UAB (Wilno, Litwa), gdzie pełnił funkcję Głównego Specjalisty ds. finansowych oraz Członka Zarządu oraz stanowisko Dyrektora w firmie konsultingowej Access.

 

dr Iwona Cieślak – doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Adiunkt w Katedrze Rachunkowości Akademii Leona Koźmińskiego. Specjalista z zakresu audytu wewnętrznego i rachunkowości . Kierownik merytoryczny studiów podyplomowych Audyt wewnętrzny, opiekun merytoryczny specjalności Audyt i kontrola w biznesie. Trener i szkoleniowiec. Prowadzi badania z zakresu teorii i standardów sprawowania kontroli, corporate governance, ustawodawstwa dotyczącego prowadzenia ksiąg finansowych i sporządzania sprawozdawczości finansowej, wpływu oszustw na sytuację finansową przedsiębiorstwa jak i wiarygodność sprawozdań finansowych. Praktyk audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej. Autor licznych publikacji z zakresu rachunkowości.

Wyżej wymienieni wykładowcy dedykowani są do realizacji zajęć organizowanych w Warszawie.

Cel szkolenia
Analiza finansowa przedsiębiorstwa to jeden z głównych elementów funkcjonowania każdej firmy, mający na celu dostarczenie informacji niezbędnych do oceny działalności i perspektyw efektywnego rozwoju, jak również zminimalizowania ewentualnych strat. Przeprowadzanie analiz finansowych we współcześnie funkcjonujących przedsiębiorstwach powierzane jest wyspecjalizowanym osobom – ANALITYKOM FINANOWYM. Wymagania stawiane analitykom w dużych firmach są wysokie, dlatego osoby pracujące w tym zawodzie muszą wykazać się dużą wiedzą. W zależności od formy własności firmy, rodzaju branży, jej wielkości i rodzaju prowadzonej działalności zadania te obejmują: sporządzanie, prezentowanie i interpretowanie analiz finansowych, ocenę wpływu danych liczbowych na przedsiębiorstwo, doradztwo, kompletowanie informacji o rynku kapitałowym, zarządzanie ryzykiem finansowym, współpracę z instytucjami podmiotami zewnętrznymi, nawiązywanie kontaktów oraz współpracę z klientami.
Celem proponowanego przez nas kursu jest profesjonalne przygotowanie słuchaczy do pracy na stanowisku analityka finansowego, jak również umożliwienie osobom wykonujących inne zawody (m.in.: dyrektorom finansowym, głównym księgowym), zdobycie praktycznych umiejętności związanych z analizą finansową. Założenia programowe przewidują przekazanie słuchaczom kompletnej wiedzy z dziedziny rachunkowości zarządczej, finansów przedsiębiorstw, controllingu i analizy finansowej. Niezwykle ważnym elementem w pracy analityka finansowego są narzędzia informatyczne, dlatego też w ramach kursu przewidujemy również zajęcia praktyczne z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel. Program kursu oprócz wiedzy specjalistycznej, kładzie nacisk na warsztat umożliwiający efektywną analizę danych finansowych.

ADRESACI KURSU:
Kurs skierowany jest do osób, które chcą podjąć pracę na stanowisku analityka finansowego oraz na stanowisku wykwalifikowanego pracownika departamentu finansowego  podmiotu gospodarczego. Ponadto zapraszamy dyrektorów finansowych, doradców finansowych, kontrolerów finansowych oraz głównych księgowych. W kursie mogą uczestniczyć również osoby, które zamierzają przystąpić do egzaminu CFA oraz te, które chcą wzbogacić swoją wiedzę praktyczną w obszarze analizy finansowej.


Program

1. Finanse przedsiębiorstw/ 8 h
a) istota, zakres i cele finansów przedsiębiorstwa,
b) finansowanie działalności przedsiębiorstwa – źródła finansowania, struktura kapitału, analiza kosztu kapitału obcego, własnego i stopa średniego ważonego kosztu kapitału, krańcowy koszt kapitału, analiza zjawiska dźwigni finansowej,
c) krótkoterminowe decyzje finansowe – zarządzanie aktywami obrotowymi, zarządzanie zobowiązaniami krótkoterminowymi, istota kapitału obrotowego netto, wyznaczanie zapotrzebowania na kapitał obrotowy netto, finansowanie potrzeb w zakresie kapitału obrotowego netto.

2. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa/ 16 h
a) podstawy prawne rachunkowości przedsiębiorstw,
b) prowadzenie ksiąg rachunkowych w przedsiębiorstwie,
c) zasady rachunkowości,
d) majątek podmiotu gospodarczego i źródła jego finansowania,
e) operacje gospodarcze bilansowe i wynikowe,
f) wycena operacji gospodarczych w rachunkowości,
g) rachunek kosztów przedsiębiorstwa,
h) zasady ustalania wyniku finansowego,
i) sprawozdanie finansowe, jego elementy i wartości informacyjne,
j) obowiązki przedsiębiorstwa w zakresie sporządzania, badania, zatwierdzania i ogłaszania sprawozdań finansowych,
k) ustawa o rachunkowości a MSR.

3. Controlling – budżetowanie, zarządzanie kosztami i rentownością/ 24 h  
Część zajęć z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel    
a) wprowadzenie do zagadnień controllingu/ 12 h:
- rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza w firmie,
- systematyka kosztów dla potrzeb zarządzania,
- grupowanie i rozliczanie kosztów,
- podstawowe systemy rachunku kosztów w zarządzaniu,
- rozwinięte systemy rachunku kosztów i wyników,
- koszty w decyzjach krótkiego okresu,
b) warsztaty komputerowe/ 12 h:
- budżetowanie kosztów, przychodów i wyników – wprowadzenie,
- planowanie w podmiotach wewnętrznych przedsiębiorstwa,
- budżetowanie kosztów w podmiotach kosztowych,
- tworzenie normatywnego kosztu produktu,
- sporządzanie budżetów zbiorczych w różnych przekrojach,
- budowa planowanego wyniku finansowego przedsiębiorstwa,
- konstruowanie raportów kontrolno-wynikowych dla ośrodków odpowiedzialności za koszty i zyski,
- kontrola i ocena wykonania budżetów.

4. Podstawy planowania finansowego/ 8 h
Zajęcia prowadzone w formule warsztatów z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel. Budowa modelu wzbogacona zostanie wykorzystaniem formantów użytkownika.
a) planowanie operacyjne gotówki,
b) plany i budżety operacyjne (krótkookresowe),
c) planowanie sprawozdań finansowych metodą procentu od sprzedaży,
d) wykorzystanie funkcji regresji w planowaniu finansowym. Budowa modelu regresji wraz interpretacją wyników
e) model stabilnego rozwoju w planowaniu finansowym.
Modelowanie preliminarza wydatków w firmie w powiązaniu z budżetem firmy i systemem ewidencji przychodów i kosztów. Zarządzanie operacyjne przepływami gotówki w firmie.

5. Analiza finansowa przedsiębiorstwa prowadzącego pełną sprawozdawczość/ 16 h:
Zajęcia prowadzone w formule warsztatów z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel. Budowa modelu finansowego analizy finansowej firmy wzbogacona zostanie wykorzystaniem zaawansowanych narzędzi Excela, w tym VBA (makro, formanty i formularz użytkownika)
a) analiza podstawowych sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa (podstawy teoretyczne i budowa modelu finansowego. Budowa i analiza  powiązań z w ramach sprawozdań finansowych):
- bilans
- rachunek zysków i strat,
- rachunek przepływów pieniężnych
- zestawienia zmian w kapitale/funduszu własnym,
- informacja dodatkowa,
b) wstępna analiza sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa:
- analiza pozioma i pionowa,
- badanie struktury kapitałowo-majątkowej,
- określenie źródeł finansowania majątku (kredyt obrotowy, kredyt inwestycyjny, harmonogram spłaty dostosowany do przepływów pieniężnych, rata balonowa),
c) określenie kondycji finansowej przedsiębiorstwa – analiza wskaźnikowa:
- wskaźniki płynności (bieżącej, szybkiej, gotówkowej),
- wskaźniki zadłużenia (wskaźniki struktury bilansu, wskaźniki możliwości obsługi długu),
- wskaźniki aktywności (rotacji zapasów, należności, zobowiązań , cyklu gotówki),
- wskaźniki efektywności ( ROA, ROE, dekompozycja wskaźników rentowności),
- wskaźniki obsługi zadłużenia (DSCR, IRS),
d) analiza cyrkulacji funduszy w przedsiębiorstwie:
- rachunek przepływów kapitału obrotowego netto ( zasady konstrukcji i analiza),
- rachunek przepływów pieniężnych (zasady konstrukcji i analiza)
e) analiza projektów inwestycyjnych firmy w ramach inwestycji odtworzeniowych. Wbudowanie analizy inwestycji odtworzeniowych do modelu analizy finansowej firmy.
f) zasady prowadzenia wieloparametrowej analizy wrażliwości modelu finansowego. Zbudowanie modułu analizy wrażliwości jako elementu domykającego  model finansowy. Budowany arkusz pozwala osobie o niewielkim doświadczeniu w posługiwaniem się Excelem na przeprowadzenie wieloparametrowej analizy wrażliwości w celu podejmowania racjonalnych decyzji gospodarczych.
g) analiza sygnałów wczesnego ostrzegania o ryzyku upadłości przedsiębiorstwa:
- istota i rola systemów ostrzegania o ryzyku upadłości,
- podstawowe założenia konstrukcji systemów,
- przykładowe modele obliczeniowe.

6. Analiza projektów inwestycyjnych przedsiębiorstwa/16 h:                                                                      
Zajęcia prowadzone w formule warsztatów z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel. Budowa modelu oceny inwestycji  wzbogacona zostanie wykorzystaniem zaawansowanych narzędzi Excela, w tym VBA.
a) tworzenie modelu finansowego projektu inwestycyjnego – prognoza sprawozdań finansowych, szacowanie przepływów pieniężnych dla różnych stron finansujących (zasady konstrukcji i analiza) - zasady kalkulacji wolnych przepływów pieniężnych na użytek wyceny inwestycji – wyliczenie FCFF i FCFE.
b) analiza zdyskontowanych przepływów pieniężnych jako metoda oceny efektywności ekonomicznej inwestycji (DCF)
c) dynamiczna ocena inwestycji z uwzględnieniem wartości pieniądza w czasie (NPV, IRR, zdyskontowany okres zwrotu)
d) analiza wrażliwości kluczowych parametrów operacyjnych i inwestycyjnych w modelu finansowym oceny projektu
– analiza opłacalności projektu inwestycyjnego dla założeń bazowych,
– analiza wrażliwości – metoda + / – 10%,
– analiza scenariuszy,
– wieloparametrowa analiza wrażliwości, przy wykorzystaniu narzędzi Visual Basic,
e) określenie ryzyka i struktury finansowania nakładów inwestycyjnych dla inicjatyw strategicznych. Metoda wieloparametrowej analizy wrażliwości - wybór optymalnej inicjatywy inwestycyjnej.                
Zbudowanie modułu analizy wrażliwości jako elementu domykającego  model oceny projektu inwestycyjnego. Budowany moduł pozwala osobie o niewielkim doświadczeniu w posługiwaniu się Excelem, na przeprowadzenie wieloparametrowej analizy wrażliwości w celu podjęcia właściwej decyzji inwestycyjnej.

7. Wykorzystanie rynków finansowych do finansowania działalności przedsiębiorstwa/ 8 h:
a) źródła finansowania działalności inwestycyjnej i działalności bieżącej przedsiębiorstwa,
b) rynki finansowe – miejsce pozyskiwania kapitału,
c) finansowanie długiem, jak przeprowadzić skuteczną emisje obligacji,
d) finansowanie poprzez sprzedaż akcji, jak skutecznie dokapitalizować spółkę przez giełdę,
e) finansowanie krótkoterminowe,
f) jak wybrać najbardziej efektywną formę pozyskania środków.

8. Ryzyko oraz instrumenty ograniczające, ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka kursowego i ryzyka stopy procentowej/ 8 h:
a) źródła ryzyka w przedsiębiorstwie,
b) metody diagnozowania i określania źródeł ryzyka,
c) rodzaje ryzyka w przedsiębiorstwie i sposoby przeciwdziałania,
d) system zarządzania ryzykiem i rola audytu,
e) rola Rad Nadzorczych w zarządzaniu ryzykiem,
f) ryzyko – po co je zabezpieczać,
g) FX swap – zastosowanie,
h) FX forward  (Terminowy Kontrakt Walutowy - TKW),
i) opcje walutowe (FXO),
j) strategie opcyjne – „Risk Reversal”,
k) przykłady zastosowania FX forwarda, opcji i złożeń opcji,
l) stopy procentowe PLN, EUR i USD,
m) transakcja przyszłej stopy procentowej (FRA),
n) opcje na stopę procentową (IRO),
o) strategie CAP, FLOOR i COLLAR,
p) transakcja zmiany stóp procentowych (IRS),
q) transakcja walutowej zamiany stóp procentowych  (CIRS).  

Informacje organizacyjne
Koszt uczestnictwa:
- 3900 zł (VAT zw.)

Istnieje możliwość dokonania zapłaty w II ratach: pierwsza wpłata przed rozpoczęciem kursu (po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia), druga w terminie 30 dni od daty rozpoczęcia kursu.

Cena obejmuje:
uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, przerwę kanapkową, zaświadczenie wydawane na drukach MEN.

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele w godzinach 9.00 – 16.00

Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Informacje:
Ewa Suchecka, Anna Pyrzanowska
tel. (+48 22) 208 28 38, 208 28 26
fax (+48 22) 211 20 90, 208 28 30
e-mail: ewa.suchecka@akademiamddp.pl; anna.pyrzanowska@akademiamddp.pl